Protokoll fört vid Rönningens Kör-och Ridklubbs Årsmöte

14 februari i Baracken, Övre Jumkil

Närvarande:

Thomas Öberg, Annika Thuresson, Karin Gadde Jennische, Viola Douhan, Annelie Borg- Bishop, Gun Carlsson, Bertil Carlsson, Fredrik Edström, Lennart Edström, Susanne Edström, Caroline Franzén, Irene Friedrich, Ulrika Johansson, Karin Knutsgård, Carina Lindahl, Kenneth Maltesson, Håkan Svärdh, Cecilia Svärdh, Jessiqa Öberg-Tillbom, Thimmy Öberg-Tillbom, Beatrize Öberg-Tillbom, och Sofia Östling

 

 

Thomas Öberg öppnade mötet

 

§ 1 Bertil Carlsson valdes till ordförande för mötet.

 

§ 2 Karin Gadde Jennische, styrelsens val av sekreterare.

 

§ 3 Upprättande av röstlängd: se närvarande medlemmar.

 

§ 4 Annika Thuresson och Ulrika Johansson valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.

 

§ 5 Dagordningen fastställdes.

 

§ 6 Mötet har i laga ordning utlysts genom särskild kallelse, annons på klubbens hemsida samt i Rönnbladets decembernummer.

 

§ 7 Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen och årsmötet fastställde densamma med tillägg om att Thomas Öberg och Karin Gadde Jennische var på Upplands Ridsportförbunds årsmöte 2003.

Balansräkningen fastställdes av årsmötet.

 

§ 9 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

§ 10 Utgår, inga sektioner finns att behandla.

 

§ 11 Årsmötet beslutade valberedningens förslag om oförändrat antal styrelseledamöter och suppleanter. 5 ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter.

 

§ 12 Thomas Öberg omvaldes till ordförande på 1 år

 

§ 13 Annika Thuresson, Karin Gadde Jennische och Cecilia Svärdh valdes till ordinarie ledamöter på 2 år. Carina Lindahl valdes till ordinarie ledamot på fyllnadsval 1 år. Viola Douhan, Lillian Holmer och Annelie Borg- Bishop valdes till suppleanter på 1 år.

 

§ 14 Utgår, inga sektioner finns.

 

§ 15 Utgår, ingen ungdomssektion finns.

 

 

 

§ 16  Till ordinarie revisorer valdes Urban Thuresson och Kenneth Forslund. Till revisors suppleanter valdes Caroline Franzén och Susanne Edström.

 

§ 17 Till valberedning valdes Sofia Östling och Thérèse Urban. Sofia Östling är sammankallande.

 

§ 18 Som ombud till Upplands Ridsportförbund och distriktets allmänna möten valdes Thomas Öberg, Karin Gadde Jennische och Carina Lindahl.

 

§ 19 Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter d vs senior 200 kr, junior 100 kr och familj 400 kr.

 

§ 20 Inga övriga ärenden har inkommit.

 

§ 21 Ordföranden avslutade mötet.

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Carlsson                                                                                Karin Gadde Jennische

Ordförande                                                                                    Sekreterare                                                              

 

 

 

 

 

Annika Thuresson                                                                           Ulrika Johansson

Justerare                                                                                        Justerare